Personal2b

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Onze verwerkingen vallen onder Artikel 16 van het Vrijstellingsbesluit en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

Beschrijving van de vrijstelling

"Deze vrijstelling heeft betrekking op verwerkingen van beoefenaren van individuele beroepen in de gezondheidszorg over hun patiënten. Deze beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld artsen) hoeven de verwerking van persoonsgegevens van hun patiënten niet te melden als aan een aantal voorwaarden is voldaan".

Wij nemen de gegevensbescherming serieus en willen garanderen dat uw persoonsgegevens beschermd worden. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in het kader van de wettelijke bepalingen. Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Van uw bezoek aan onze website leggen wij dus geen gegevens vast, tenzij u uw gegevens invoert op de aanmeldformulieren.


Persoonsgebonden gegevens

Wij verwerven, verwerken en gebruiken uw persoonsgebonden gegevens enkel na toestemming, of als de wetgeving dat toelaat. Persoonsgebonden gegevens betreft alle informatie met betrekking tot een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon, evenals gegevens over persoonlijke of materiele omstandigheden van deze persoon. Deze bevatten bijvoorbeeld naam, postadres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

Doel en wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens
Wij hebben uw gegevens nodig voor de volgende doeleinden en op de volgende wettelijke basis: het oproepen, behandelen, factureren en doorverwijzen in het kader van onze praktijkvoering. Zonder uw gegevens kunnen wij u immers niet behandelen.

Doorgeven van persoonsgebonden gegevens aan derden
Alleen indien strikt noodzakelijk verstrekken wij persoonsgebonden gegevens aan derden.
- TPH heeft het facturatieproces uitbesteed aan Infomedics met wie TPH een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Aan Infomedics worden de volgende gegevens verstrekt: naam, postadres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, BSN-nummer, zorgverzekeraar en polisnummer. Deze gegevens zijn benodigd om u een correcte factuur te sturen.
- In voorkomende gevallen verwijst TPH u door naar een bepaald specialisme zoals een kaakchirurg, orthodontist of mondhygiënist. De volgende gegevens worden verstrekt: naam, postadres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, BSN-nummer en eventueel röntgenfoto’s. Dit is noodzakelijk in verband met uw behandeling door deze specialist.
- TPH maakt gebruik van het digitale informatiesysteem Vecozo. Via dit beveiligde informatiesysteem kunnen wij gegevens van uw zorgverzekering opvragen en worden wij ondersteund bij het doorverwijzen naar andere zorgaanbieders. In Vecozo verwerken wij de volgende gegevens: naam, postadres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, BSN-nummer, zorgverzekeraar en polisnummer.
- Wanneer u ervoor kiest over te gaan naar een andere tandarts zal TPH alle patiëntinformatie, alleen op uw verzoek, overdragen aan de nieuwe tandarts.
- TPH maakt voor haar ICT-ondersteuning gebruik van een aantal ICT-dienstverleners. Alhoewel deze dienstverleners geen gegevens verwerken in opdracht van TPH kan het voorkomen dat zij, bijvoorbeeld bij een probleemanalyse in de software, terloops inzage krijgen in persoonsgebonden gegevens. TPH heeft verwerkingsovereenkomsten afgesloten met Complan en Ad4Advice.
- TPH heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met tandtechnisch laboratorium TandM zodat ook de uitwisseling van gegevens voor tandtechnisch werk is veiliggesteld.

Duur van de gegevensopslag
Wij slaan uw gegevens op conform de eisen die de wetgever aan ons stelt.

Gegevensbeveiliging
TPH heeft technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen verlies, manipulatie, of onbevoegde toegang. Wij passen onze voorzorgsmaatregelen regelmatig aan nieuwe technologische ontwikkelingen aan.

Recht op informatie, toestemming en herroeping
U heeft elk moment het recht informatie over uw gegevens te verlangen. Als uw gegevens onjuist zijn, heeft u het recht deze te corrigeren; als deze ten onrechte worden opgeslagen, heeft u het recht deze te laten verwijderen. Bovendien heeft u het recht op beperking van de verwerking en het recht op gegevensoverdracht. Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in uw persoonsgebonden gegevens.

Voor een gedetailleerde privacyverklaring zie: Privacyverklaring Tandartspraktijk Helvoirt