Personal2b

Privacyverklaring Tandartspraktijk Helvoirt

Artikel 1. Algemeen      

De praktijk zorgt ervoor dat met (bijzondere) de Persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit Privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid.

Artikel 2. Definities

Voor alle duidelijkheid geven wij kort aan wat wij met bepaalde termen bedoelen:

 1. de Persoonsgegevens: alle gegevens door middel waarvan de patiënt kan worden geïdentificeerd.
 2. Verantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van de Verordening. Voor dit privacyreglement de tandartspraktijk.
 3. Verwerking/Verwerken: een bewerking van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van de Persoonsgegevens.
 4. Verwerker: degene die ten behoeve van de tandartspraktijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens zorgdraagt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, zoals hulppersonen die door de Verantwoordelijke zijn ingehuurd.
 5. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, in het algemeen de patiënt.
 6. Uitvoeringswet: de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
 7. Verordening: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L 119).
 8. Privacyreglement: dit document.
 9. Gepseudonomiseerde gegevens: de Persoonsgegevens die niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt. Deze aanvullende gegevens worden dusdanig bewaard dat zij niet gekoppeld kunnen worden aan een te identificeren persoon.
Artikel 3. Hoe komen we aan de gegevens?

de Persoonsgegevens zijn afkomstig of afgeleid van gegevens die mondeling en schriftelijk worden verstrekt door Betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger. de Persoonsgegevens kunnen daarnaast worden verstrekt door de zorgverzekeraar, de huisarts, andere behandelaars, specialisten, hulpverleners of andere dan de voornoemde personen of instanties.

Artikel 4. Hoe en waarom verwerken wij gegevens?

 1. Verwerking gebeurt op een wijze die ten aanzien van Betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Daarnaast geschiedt de verzameling van de Persoonsgegevens voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De Verwerking ervan geschiedt niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze.
 2. De Verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd.
 3. De Verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
 4. Toestemming van Betrokkene;
 5. Het aangaan en uitvoeren van een behandeling(sovereenkomst);
 6. Het vrijwaren van een vitaal belang van Betrokkene, zoals noodgevallen;
 7. Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke of van een derde (bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit);
 8. Noodzaak om een wettelijke verplichting of een overeenkomst met Betrokkene na te komen.
 9. de Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij gelet op de doeleinden waarvoor zij worden Verwerkt toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is.
 10. De tandartspraktijk Verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 11. Behandeling van Betrokkene;
 12. Informeren en contacteren van Betrokkene(n);
 13. Financiële administratie en facturatie;
 14. Verwijzing naar specialist en/of collega-tandarts/mondhygienist.

Artikel 5. Voorwaarden voor toestemming

 1. Verantwoordelijke kan aantonen dat Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de Verwerking.
 2. Betrokkene kan een gegeven toestemming altijd weer intrekken.

Artikel 6. Andere gegevens

Geanonimiseerde gegevens vallen niet onder de werking van dit Privacyreglement.

Artikel 7. Om welke gegevens gaat het?

Verwerking kan zien op de volgende gegevenscategorieën:

 1. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van Betrokkene;
 2. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a;
 3. Gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige Betrokkenen;
 4. Gegevens als bedoeld onder a van de gezins- of familieleden van Betrokkene alsmede anderen die over het welzijn en de gezondheid van Betrokkene worden ingelicht;
 5. Informatie over de gezondheidstoestand van Betrokkene. In geval van erfelijke aandoeningen zal dit in het dossier worden vastgelegd;
 6. Andere bijzondere de Persoonsgegevens met het oog op de goede behandeling of verzorging van Betrokkene;
 7. Informatie over de gevolgde en te volgen behandeling van Betrokkene alsmede de verstrekte medicamenten of voorzieningen;
 8. Informatie over het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
 9. Informatie over de verzekering van Betrokkene;
 10. Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling.

Artikel 8. Informatieplicht

 1. Voordat de Verantwoordelijke de Persoonsgegevens Verwerkt, deelt hij Betrokkene en/of diens wettelijke vertegenwoordiger mee:
 2. Wie verantwoordelijk is voor de verwerking met contactgegevens;
 3. Waarom bepaalde, concrete de Persoonsgegevens Verwerkt zullen worden;
 4. Indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming;
 5. Op welke manier de Persoonsgegevens worden Verwerkt;
 6. De periode gedurende welke de Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 7. Alle andere informatie die met het oog op de zorgvuldigheid moet worden verstrekt. Dat betekent ook: Des te gevoeliger de Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke wil Verwerken, des te grondiger er moet worden geïnformeerd.
 8. Als de Persoonsgegevens via een derde worden opgevraagd, of aan een derde worden geleverd, dan wordt op dezelfde wijze voldaan aan de informatieplicht, vóórdat de Persoonsgegevens worden verkregen of geleverd, tenzij dit alleen met een onevenredige inspanning kan worden gedaan.

Artikel 9. Recht op inzage

 1. Betrokkene heeft het recht om diens de Persoonsgegevens in te zien en kan de volgende gegevens opvragen:
 2. Een omschrijving van het doel of de doeleinden van de Verwerking van de Persoonsgegevens;
 3. Alle beschikbare gegevens omtrent de herkomst van de Persoonsgegevens;
 4. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft;
 5. Een overzicht van ontvangers of categorieën van ontvangers die de Persoonsgegevens hebben ontvangen;
 6. Indien mogelijk, de periode gedurende welke de Persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 7. Dat Betrokkene het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing en het recht op beperking van de Verwerking heeft.
 8. Een verzoek om inzage kan op grond van de volgende redenen worden afgewezen:
 9. De verzoeker is geen Betrokkene of zijn/haar verzoek heeft geen betrekking op gegevens die alleen op de verzoeker betrekking hebben;
 10. De verzoeker heeft de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt en/of is onder curatele is gesteld. In dat geval kan alleen de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek doen;
 11. Verantwoordelijke heeft reeds kortgeleden aan een vergelijkbaar verzoek van dezelfde verzoeker gehoor gegeven;
 12. Bescherming van Betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
 13. Vanwege de veiligheid van de staat, en/of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Artikel 10. Overige rechten

 1. Betrokkene heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de Verwerking van de Persoonsgegevens die hem betreffen. Verwerking wordt bij bezwaar gestaakt door de Verantwoordelijke.
 2. Betrokkene heeft het recht om van Verantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste de Persoonsgegevens te verkrijgen.
 3. Betrokkene heeft het recht van Verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende Persoonsgegevens te verkrijgen.

Daarnaast is Verantwoordelijke verplicht zonder onredelijke vertraging  gegevens te wissen wanneer Betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken of Verantwoordelijke de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 1. Betrokkene heeft indien de juistheid van de Persoonsgegevens door hem wordt betwist het recht van Verantwoordelijke om beperking van de Verwerking te verkrijgen.
 2. Betrokkene heeft het recht de hem betreffende Persoongegevens, die hij aan Verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Artikel 11. De uitoefening van rechten door Betrokkene

Verantwoordelijke neemt passende maatregelen zodat Betrokkene de communicatie of informatie omtrent de rechten zoals beschreven in dit Privacyreglement op een beknopte, transparante en toegankelijke wijze en in duidelijke bewoordingen ontvangt.   

Artikel 12. Toegang tot en ontvangers van de Persoonsgegevens

 1. Toegang tot de Persoonsgegevens hebben in beginsel slechts degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van Betrokkene, voor zover die toegang nodig is voor hun werkzaamheden.
 2. Wanneer een Verwerking namens Verantwoordelijke wordt verricht, doet Verantwoordelijke uitsluitend een beroep op Verwerkers die afdoende garanties afgeven dat de Persoonsgegevens worden Verwerkt conform de Verordening, de Uitvoeringswet of daarop gebaseerde regelgeving.
 3. Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/de Persoonsgegevens worden verstrekt:
 4. Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
 5. Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 6. Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
 7. Anderen, wanneer de grondslag van de Verwerkte gegevens is:

(i)                              Toestemming van Betrokkene;

(ii)                            Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;

(iii)                           Het vrijwaren van een vitaal belang van Betrokkene.

 1. Anderen, wanneer de verdere Verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de Verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere Verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Artikel 13. Register

De Verantwoordelijke houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:

 1. De naam en contactgegevens van Verantwoordelijke en, indien van toepassing, van de functionaris voor de gegevensbescherming;
 2. De verwerkingsdoeleinden;
 3. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft;
 4. De categorieën van ontvangers aan wie Peroonsgegevens worden verstrekt;
 5. Indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de Persoonsgegevens moeten worden gewist;
 6. Indien mogelijk, een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen.

Artikel 14. Melding inbreuk

 1. Indien een inbreuk in verband met de Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden deelt Verantwoordelijke dit -indien en voor zover wettelijk vereist- zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op de hoogte is mee aan Betrokkene en de Autoriteit de Persoonsgegevens.
 2. De in het eerste lid bedoelde melding bevat ten minste:
 3. De aard van de inbreuk;
 4. De waarschijnlijk gevolgen van de inbreuk;
 5. De maatregelen die de Verantwoordelijke als gevolg van de inbreuk heeft getroffen;
 6. Een contactpunt voor meer informatie.

Artikel 15. Bewaartermijnen

 1. Medische gegevens die zijn verkregen om een behandelingsovereenkomst aan te gaan of te vervullen worden 15 jaar bewaard. Verantwoordelijke is niet gehouden tot langere bewaartermijnen dan bij wet, in het bijzonder artikel 7:454 lid 3 van het Burgerlijke Wetboek, verplicht.
 2. Andere Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij werden Verwerkt. Als die Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Verantwoordelijke, Verwerker en iedereen die onder gezag van Verantwoordelijke toegang heeft tot de Persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens.
 2. Gegevens met betrekking tot de gezondheid van Betrokkene(n) worden als ‘bijzondere Persoonsgegevens’ aangemerkt. Voor het Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze Verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het ambt, het beroep of uit de arbeidsovereenkomst van diegene.

Artikel 17. Beveiliging

 1. Verantwoordelijke moet zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen.
 2. ‘Passend’ betekent dat de beveiligingsmaatregelen die getroffen worden passen bij het risico dat de Persoonsgegevens onzorgvuldig of onrechtmatig (verder) worden Verwerkt en de schade die daaruit voort zou vloeien. De getroffen maatregelen moeten ervoor zorgen dat:
 3. Uitsluitend bevoegde personen toegang tot de Persoonsgegevens hebben;
 4. De Persoonsgegevens correct zijn en niet verloren gaan;
 5. De Persoonsgegevens zonder belemmering beschikbaar zijn voor rechtmatige Verwerking volgens de afspraken binnen de organisatie.
 6. In alle gevallen draagt Verantwoordelijke zorg voor het informatiebeveiligingsbeleid en draagt dit beleid uit binnen de tandartspraktijk.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. Verantwoordelijke aanvaardt niet meer verplichtingen dan hetgeen waartoe hij op grond van de wet gehouden is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Betrokkene.

De Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit de Persoonsgegevens (AP). Voor verdere informatie betreffende het indienen van een klacht wordt verwezen naar de website van de AP, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 1. Wijzigingen in dit Privacyreglement worden aangebracht door Verantwoordelijke. De wijzigingen in het Privacyreglement zijn van kracht ten opzichte van Betrokkene(n) nadat Betrokkene(n) van de wijziging op de hoogte zijn gesteld.
 2. Dit Privacyreglement is per 1 mei 2018 in werking getreden en bij de tandartspraktijk in te zien.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy- verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Voor vragen of het uitoefenen van de rechten van Betrokkene kunt u contact opnemen met Noortje Vogels, tandarts.