Personal2b

9 1Resultaten patiëntenenquête 2016
Onze patiënten beoordelen ons met een 9.1. Hier zijn we echt trots op.Praktijk

De enquête is verricht door Tandartspraktijk Helvoirt. De praktijk bestaat uit een team van 2 tandartsen en 3 tandartsassistentes. De patiënt kan terecht voor algemene- en cosmetisch tandheelkundige behandelingen. De praktijk onderscheidt zich door het behandelen van angstpatiënten en patiënten met een verstandelijke beperking. De praktijk streeft naar operational excellence en heeft aandacht voor de patiënt hoog in het vaandel staan. 

Algemeen

 • De enquête is erop gericht om de algemene tevredenheid van de patiënten te toetsen ter verbetering van de zorgverlening. Daarnaast was er de toetsing van de punten die de praktijk zeer belangrijk vindt en graag wil uitdragen zoals de vriendelijke en professionele benadering en veel aandacht voor de patiënt. Tenslotte was deze enquête ook uitgevoerd om te toetsen hoe de patiënten de recente verbouwing van de praktijk ervaren.
 • De enquête heeft plaatsgevonden in oktober 2016. Bij binnenkomst van de patiënten in de praktijk, werd de patiënt gevraagd deze in te vullen tijdens het verblijf in de wachtkamer. Na het invullen werden 150 formulieren ingenomen.
 • Het doel was om een beeld te krijgen van de opinie van totale patiëntenpopulatie; er is geen onderscheid gemaakt op grond van vooraf gedefinieerde selectiecriteria.
 • De enquêtes konden anoniem ingevuld worden, zodat de resultaten niet herleid konden worden naar de patiënt. Hier is voor gekozen zodat de antwoorden als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt en daardoor als waardevol.

Resultaat
Over het algemeen worden alle vragen met ‘zeer goed’ of ‘goed’ beantwoord. Dat leidt tot een gemiddelde score van 9.1! Hier mogen wij als praktijk echt trots op zijn. Er zijn 9 opmerkingen geplaatst, dit zijn opmerkingen waar de praktijk alert op moet zijn of op basis waarvan de praktijk actie moet nemen.

Resultaten ‘Niet van toepassing’
De vragen die het meest met ‘N.V.T.’ zijn beantwoord, zijn de vragen over; de bereikbaarheid per mail, de kennis en kundigheid van onze preventieassistentes, de website van de praktijk en klachtafhandeling.

 • De vraag over de bereikbaarheid per mail en de afhandeling van mail is relatief vaak met ‘N.V.T’ beantwoord. Hier zou je uit op kunnen maken dat een groot aantal van de respondenten zelden per mail contact heeft met de praktijk. Als een patiënt contact heeft, is hij daarover tevreden.
 • De vraag over de kennis en kundigheid van onze preventieassistentes wordt vaak beantwoord met ‘N.V.T.’ Dit is te verklaren uit het feit dat de praktijk slechts een korte periode over een eigen preventieassistente beschikte.
 • Gebleken is dat de meerderheid van de respondenten nooit op de website kijkt. Zo kan het zijn dat vragen die patiënten hebben ook beantwoord kunnen worden met informatie die op de website staat. Zo weet men wellicht niet dat men ook een mail kan sturen i.p.v. bellen, waardoor de telefonische bereikbaarheid minder belangrijk is.
 • De vraag over klachtafhandeling wordt bijna even vaak met ‘zeer goed’ beantwoord als met ‘N.V.T.’ Hier zou je uit op kunnen maken dat ongeveer de helft van de respondenten nooit een klacht heeft in hoeven dienen. De andere helft die wel eerder een klacht heeft ingediend is naar tevredenheid (‘goed’ of ‘zeer goed’) afgehandeld.

Resultaten ‘Voldoende’
Vragen die meer dan andere vragen worden beantwoord met een ‘voldoende’, zijn onderwerpen die in onze ogen aandacht verdienen.

 • Van de 150 geven 12 respondenten de huidige openingstijden een ‘voldoende’. Dit zou verbeterd kunnen worden door het verruimen van de openingstijden, bijvoorbeeld met een extra avondopenstelling. Uit kosten-batenafwegingen kiest de praktijk hier vooralsnog niet voor.
 • 11 respondenten vinden het verstrekken van informatie over een behandeling en de kosten door de behandelaar ‘voldoende’. De praktijk onderzoekt hoe de informatieverstrekking verder verbeterd kan worden. Wellicht ligt hier een relatie met het feit dat de website van de praktijk weinig bezocht wordt,
 • Respondenten antwoorden de vraag over de wachttijd voor het maken van een vervolgafspraak 8 maal met ‘voldoende’. Dit kan erop wijzen dat de bezetting van tandheelkundig personeel te klein is. In 2016 is er sprake geweest van een personeelswisseling bij de tweede tandarts. Wat verder een belangrijke rol speelt is het dilemma feit dat patiënten vaak heel expliciet aangeven bij een bepaalde behandelaar onder behandeling te willen. Patiënten “geforceerd” bij een andere behandelaar onder brengen kan ook tot ontevredenheid leiden.

De enquête biedt ons voldoende informatie om de zorgverlening te verbeteren. Of dit met resultaat is, kan bewezen worden tijdens een volgend onderzoek. We danken al onze patiënten voor hun deelname!

Team Tandartspraktijk Helvoirt